Община Перник стартира нов проект по Оперативна програма „Региони в растеж“

1-Публикация_1

Община Перник стартира нов проект

На 7 юли 2017 г. Община Перник проведе пресконференция по проект № BG16RFOP001-8.001-0012-С01 „Техническа помощ за Община Перник“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-8.001 “Бюджетна линия за 39 общини- бенефициенти по приоритетна ос 1на ОПРР 2014-2020г.“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР.  С бюджета в размер на 130 583.87 лева се предвижда да се изпълнят дейности, които са съществени за реалното функциониране на общинска администрация както по изпълнение на Инвестиционната програма за изпълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Перник за периода 2014-2020 г., така и по изпълнение на функциите на Междинното звено за оценка на проекти по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Продължете да четете Община Перник стартира нов проект по Оперативна програма „Региони в растеж“

Депутатът Ал.Александров: България е трета ЕС по ниско ниво на външния дълг

д-р АлександровГЕРБ изпълнява своята програма за финансова стабилизация на държавата. В следствие на цялостната политика на Продължете да четете Депутатът Ал.Александров: България е трета ЕС по ниско ниво на външния дълг

Паметни места на България обновени от пернишки младежи

СВети места БСПМлади хора от Перник започнаха национална кампания „Паметните места на България“, чиято цел е почистване и облагородяване Продължете да четете Паметни места на България обновени от пернишки младежи