Съдът обяви за нищожна наредбата за кучетата

пано съдНа 26 октомври 2016 г., Административен съд – Перник се произнесе с решение по административно дело №374 по описа на съда за 2016 г., образувано по жалба на Сдружение “Дай Лапа” против Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на животни-домашни любимци /кучета и котки/ и ограничаване на популацията на безстопанствени кучета на територията на община Перник, приета с решение № 175 от 18.05.2016г. на Общински съвет Перник по протокол № 7 от 18.05.2016г. С решението си съдът обявява Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци (кучета и котки) и ограничаване популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Перник, приета с Решение на Общински съвет – Перник №175 от 18.05.2016 г., по протокол №7 от 18.05.2016 г. за нищожна поради противоречие с нормите на чл. 2, ал. 1 и чл. 8 от Закона за нормативните актове. Мотивите на съда са, че оспореният акт е издаден от орган без съответната компетентност, тъй като нито един специален закон не предоставя на Общински съвет – Перник правомощието да приеме тази наредба, както и поради факта, че издаването на акта не е обусловено от необходимост от уреждане на обществени отношения, неуредени в съответни нормативни актове, тъй като обществените отношения, уредени в обжалвания акт са регламентирани в нормативни актове от по-висока степен.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.
Решението е публикувано на интернет страницата на Административен съд – Перник.