Приеха бюджета на Община Перник за 2017 година

 На извънредна сесия днес Общинският съвет прие бюджета на Община Перник за 2017 г. Общата бюджетна рамка за настоящата година е в размер на 50 383 559 лв. Предоставените от държавата трансфери в са в размер на 29 533 207 лв. или 53% от макрорамката, в това число обща субсидия за делегирани от държавата дейности от 25 645 207 лв., обща изравнителна субсидия от 2 515 300 лв., субсидия за зимно поддържане на общински пътища от 337 100 лв. и субсидия за капиталови разходи от 1 005 600 лв.
Планираните общински приходи за 2017 г. са 23 878 750 лв. или 47% от общия размер на приходите, които трябва да постъпят в бюджета на общината през настоящата година.
Основната цел на проекта за бюджет е финансово стабилизиране на местните приходи, намаляване на просрочените задължения, недопускане на рискове и висока събираемост на собствените приходи.
Общинският съвет подкрепи приемането на самостоятелните бюджети на кметства и учреждения, както и дейностите, финансирани от общинския бюджет, включително и общия размер на делегираните бюджети във функция „Образование“, на която е отделен най-голям дял от основните функции в общите разходи на Община Перник в размер на 21 693 400 лв. или 40,4% от общите разходи. Още за бюджета – в новините от 19.00 часа.