Старитара кампания за плащането на местните данъци и такси

Община ПерникСтартира кампанията за събиране на местни данъци и такси в Перник. Всички жители на Общината са получили съобщения за данъчните си задължения. В тях са посочени размерите на данък МПС, данък сгради и такса битови отпадъци за 2017 година на физически и юридически лица. Размерът на сумата е съгласно Закона за местните данъци и такси и Наредба 2 за определянето и администрирането на местната такса и цената на услуга на територията на Община Перник.
Важно е да се знае – във връзка с преоблагане за 2016 г е извършено служебно прихващане по задълженията за 2017г.. Когато се плащат по банков път задълженията за такса битови отпадъци за тази година (2017г.), е необходимо да се направи справка за оставащия дължим размер след прихващането. Информация може да се получи на касите на Община Перник, чрез електронна справка за проверка на задължения на адрес: https://mdt.pernik.bg/OnlineReportWSClient/obligations, чрез портала на НАП на адрес htp://www.nap.bg/, чрез Epay на адрес: www.epay.bg и на всички каси EasyPay, чрез Български пощи, Банка ДСК, Транскарт и Банка Пиреос.
Ако сте изряден платец и през 2016 г. добросъвестно сте си платили целия размер на таксата за битови отпадъци, при плащане на задължението ви за 2017г., ще заплатите по-малко поради извършеното служебно прихващане. За точния размер на намалението може да се информирате отново на касите на Община Перник.