Въвеждат за бежанците специална карта за образователно ниво

ученициПреди да бъдат записани в българско училище, за децата на бежанците ще се попълва карта за образователно ниво. Това предвижда Наредба за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила, утвърдена от министъра на образованието и науката проф. Николай Денков.
Картата е неразделна част от протокола за проведено събеседване, с който специална комисия ще насочва децата в кой клас да бъдат записани, както и дали е необходимо допълнително обучение по български език и по други учебни предмети.
Пълнолетните чужденци, които искат да се запишат в българско училище, ще бъдат насочвани и към професионално образование.
Тази карта е в синхрон с идеята за въвеждане на европейска квалификационна карта за бежанци, обсъждана в Съвета на Европа. Тя ще се попълва от приемащата страна и ще служи при търсене на работа в целия ЕС.
В заявлението за прием в училище, което се подава до Регионалното управление на образованието (РУО), родителят или настойникът на детето бежанец ще посочва ниво на владеене на български език, информация за посещавани курсове, майчиния език на детето, какви други европейски езици владее и на какво ниво. Преди записването е необходимо да се посочи също последната завършена група, клас, етап или степен на образование, профил или професия, както и предпочитания в кой клас да бъде записан ученикът. Комисията в училище предлага също и в какъв профил или специалност от професия да учи детето, както и формата на обучение – задочна, индивидуална, самостоятелна или вечерна.
РУО трябва да съдейства и за осигуряване на преводач за събеседването.
Българските училища ще могат да приемат желаещите да учат чужденци през цялата година, но не по-късно от 30 дни преди края на втория учебен срок.
Ако записаните между V и X клас не могат да предоставят документ за завършен предходен клас, ще имат възможност да валидират придобитите знания.
Ако ученикът не може да валидира компетентностите по всички учебни предмети за предходния клас или етап на образование до края на учебната година, той има право да бъде записан в следващ клас при успешно завършено обучение на класа, в който се е обучавал през съответната учебна година. До три учебни предмета от предходния клас могат да бъдат прехвърлени за валидиране през следващата учебна година.
Когато ученикът не валидира прехвърлените до три учебни предмета, той не получава свидетелство за основно образование или удостоверение за първи гимназиален етап. По преценка на комисията при слаби резултати ученикът може да повтори класа или да бъде върнат в предходен клас, но не с повече от три години под класа, в който се е обучавал през съответната учебна година.