Съдът отмени решението на ОбС в Перник за общинската собственост

пано съдАдминистративен съд – Перник се произнесе с решение по
административно дело №5 по описа на Административен съд – Перник за 2017 г., образувано по протест на Окръжна прокуратура – Перник срещу разпоредбите на чл. 19, ал. 1 и чл. 77, ал. 4 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, прието с Решение №289/29.01.2009 г. на Общински съвет град Перник,
изменяна и допълвана многократно, последно с Решение №
321/20.09.2016 г. на ОбС-Перник. С решението си Съдът ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 19, ал. 1 и
разпоредбата на чл. 77, ал. 4 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет– Перник. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните. Пълният текст тук:

http://www.adminsadpernik.org/web_update/0061d817/00531517.htm