Панорама на средните училища представя възможностите за образование

Програма на средните училищаТрадиционната „Панорама на средните училища в област Перник” се проведе в Перник  в Младежки дом – Мошино. За 18-ти пореден път в дома имаше представители на 11 профилирани и професионални гимназии, с прием на ученици след завършен VІІ и VІІІ клас, за учебната 2017/ 2018 година, включително и ЦПЛР „Ученическо общежитие”.

Събитието бе организирано в партньорство с Регионално управление на образованието – Перник.

В него ще вземе участие Центърът за кариерно ориентиране, който работи по Проект BG05M20P001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Консултантите презентираха своята дейност за по-добра връзка между образователната система и пазара на труда, за информиран и мотивиран избор на младите хора. Бяха проведени интерактивни упражнения и дискусии с ученици и родители по теми, свързани с избора на образование. Всяко средно училище представи своя прием. Негови представители се срещнаха с ученици от основните училища.

Кандидат-гимназистите и техните родители получиха актуална информация за профили, специалности и професии, ред и условия за кандидатстване, организирани клубни дейности, разработени училищни проекти и възможности за професионална реализация.