Повишават още един данък от януари 2018 година

обществено обсъжданеДа бъде променена ставката на данъка за възмездно придобиване на имущество и да бъде увеличена от 2 на 2,5 предлага кметът Вяра Церовска .
На проведеното обществено обсъждане на изменението на Наредбата за определяне размера на местните данъци и такси в общината, което влиза в сила от 1 януари 2018 г., участваха зам.-кметът Денислав Захариев и директорът на дирекция „Местни приходи и такси” Ивета Боянова.
„Причините, които налагат предложеното изменение е след обстоен анализ на собствените приходи на Община Перник и с оглед спазване на заложените критерии и показатели в Плана за финансово оздравяване се достигна до извода, че е необходим ръст в собствените приходи на Общината“, посочи Ивета Боянова.
Изменението на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.
Очакванията от промяната са увеличаване на приходите в бюджета с около 200 000 лева – 250 000 лева на годишна база.
Справките показват, че данък възмездно придобиване на имущество е един от най-събираемите данъци, тъй като с оглед измененията на икономическите условия, сделките с недвижими имоти се увеличават.
Ставката на данък възмездно придобиване на имущество не е променяна от 07.02.2008г., т.е от приемането и издаването на Наредбата за определяне размера на местните данъци. Налице е необходимост от актуализиране на посочената ставка, предвид изменените икономически условия в държавата, и в частност в общината през периода от 2008 до 2017 година.