Изненадващо ново външно оценяване за петокласниците утре

ученици6000 петокласници ще се явят на външно оценяване по география и икономика утре, на 7 юни. Измерването ще се проведе във всички региони на страната, в общо 215 училища, които са избрани на случаен принцип. Изпитът стартира в 10 ч. за учениците от първа смяна и в 13 ч. за тези, които са на училище следобяд. Продължителността е 50 минути и е съобразена с възрастовите особености на децата. Тестът включва 25 задачи, от които 18 са с избираем отговор и 7 със свободен. Основната цел на външното оценяване е да се установи какви знания са усвоили учениците, дали разбират материала и дали могат да приложат наученото. Друга цел е мониторинг на образователния процес, за да бъдат приложени мерки за подобряване качеството на образованието. На база резултатите от външното оценяване Министерството на образованието и науката ще направи анализ до каква степен децата покриват очакванията от обучението по география и икономика, определени в новата учебна програма за пети клас. Няма да се правят съпоставки на ниво регион, училище, отделен клас или ученик. Децата няма да получават текущи оценки, които да бъдат вписани в бележниците им. Анализът на резултатите ще има за цел да разкрие връзката между обема на учебното съдържание и образователните изисквания на новата учебна програма.
Изследването е разработено от Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование, МОН и Асоциацията на професионалните географи и спациалисти по регионално развитие.