Община Перник стартира нов проект по Оперативна програма „Региони в растеж“

1-Публикация_1

Община Перник стартира нов проект

На 7 юли 2017 г. Община Перник проведе пресконференция по проект № BG16RFOP001-8.001-0012-С01 „Техническа помощ за Община Перник“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-8.001 “Бюджетна линия за 39 общини- бенефициенти по приоритетна ос 1на ОПРР 2014-2020г.“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР.  С бюджета в размер на 130 583.87 лева се предвижда да се изпълнят дейности, които са съществени за реалното функциониране на общинска администрация както по изпълнение на Инвестиционната програма за изпълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Перник за периода 2014-2020 г., така и по изпълнение на функциите на Междинното звено за оценка на проекти по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Общите цели на проекта са:

1) подобряване на административния капацитет на Община Перник с оглед реализирането на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за изпълнение на функциите и задълженията в качеството на местен орган по изпълнение на стратегия за устойчиво градско развитие, междинно звено и конкретен бенефициент по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

2) осигуряване на финансиране за разходите на Община Перник с цел обезпечаване на дейностите по управление и изпълнение на инвестиционната програма на Община Перник за периода до 2023г. и функционирането като междинно звено по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

3) осъществяване на работещ механизъм за осигуряване своевременно на адекватна експертна намеса (както от служители на общината, така и от външни експерти) за осигуряване на законосъобразно разходване на предоставени безвъзмездно финансови средства по линията на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Изпълнението на проекта ще продължи до 17.12.2023 г.

–––––––––––––––––––– www.eufunds.bg –––––––––––––––––––

Този документ е създаден в рамките на Проект №BG16RFOP001-8.001-0012-С01 „Техническа помощ за Община Перник“., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.