Огнеборците съветват как да избегнем летните пожари

пожарПожарната опасност в Пернишка област е повишена. Поддържането на значително високи температури през последните дни създават предпоставки за възникване на пожари в земеделските земи и горските територии, предупреждава Регионалният говорител на МВР Венцислав Алексов. Почистването на селскостопанските имоти и дворовете и последващото изгаряне на растителните отпадъци може да прераснат в пожари, които в условията на сухо и ветровито време са сериозна заплаха за населени места, полски и горски масиви, живота, здравето и имуществото на хората. Само през последния месец са възникнали 153 произшествия на територията на област Перник, като пиковите моменти са събота и неделя, достигащи средно по 10 на ден. От тях 22 пожари са възникнали в сухи треви и 2 – в горски територии. Причините за възникналите пожари са: небрежност при боравене с открит огън; палене на огън на необезопасени места; палене на сухи треви и храсти в близост до горски и полски имоти, вилни зони и селскостопански постройки; палене на огън при излети в планините; изхвърляне на неизгасени цигари.

За ограничаване на пожарите през горещите летни дни Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”-Перник напомня и призовава за спазване на установените противопожарни правила: 

 1. В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) не се разрешава паленето на стърнища и други растителни остатъци и използването на открити огнеизточници;
 2. Забранява се, по време на пожароопасния сезон, паленето на открит огън в горските територии и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 метра от границите на горските територии;
 3.  При излети в горите и местата за отдих, палете огън само на определените, обозначени и обезопасени места;
 4. Не палете огън при наличие на вятър;Създайте възможност за своевременно гасене на огъня при поява на силен вятър и внезапно напускане на мястото; осигурете си предварително подръчни средства за пожарогасене (пръст, пясък, съд с вода, тупалки от зелени клони и други);
 5. Не оставяйте огън без наблюдение;
 6. Не допускайте деца да играят в близост до огъня, с кибрит или с други запалителни средства;
 7. Не допускайте умишлено опожаряване на сухи треви;
 8. Горимите отпадъци по възможност да се изхвърлят на сметища или други определени за целта места;
 9. Не изхвърляйте незагасени цигари в сухи треви и до горими материали;
 10. Не изхвърляйте стъклени бутилки и стъклени отпадъци на открито;
 11. Не палете огън в междублоковите пространства, където са паркирани много автомобили, в близост до бензиностанции и газостанции, складове за леснозапалими и горими материали;
 12. Паленето на огън в дворовете на жилища и вили извършвайте само, ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни средства за пожарогасене; не палете огън в близост до жилищата, стопанските постройки и под клоните на дърветата.
 13. При възникване на пожар: По най-бързия начин съобщете на телефон 112; Предприемете действия за гасене на пожара с предварително осигурените подръчни материали; Наблюдавайте развитието на пожара и не допускайте огъня да ви загради, за да имате осигурен безопасен път за напускане при усложняване на обстановката; Окажете съдействие на специализираните екипи за своевременно предвижване до мястото на пожара.