Одобриха първите малки проекти за културен туризъм

ДФ ЗемеделиеПървите 31 общински проекта, свързани със строителство, реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи пътища, улици, тротоари и изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, получиха одобрение днес. От Държавен фонд „Земеделие“ съобщиха, че проектните заявления са по подмярка „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Програмата е съфинансирана от Европейския земеделски фонд. Часто от населените места в Област Перник също кандидатстват за такова финансиране. Одобрените инвестиционни предложения са на обща стойност над 38 млн. лв. На обработка подлежат 350 от всички подадени 923 заявления за подпомагане.