Приеха проекта за Общия устройствен план на Перник

заседание експертен съветПредварителният проект за Общ устройствен план на Перник бе приет днес на заседание на Експертен съвет. Планът обхваща землищата на Перник и Батановци и 21 села на територията на общината. Характерното в момента за някои населени места на територията на общината, включително и на общинския център, е разпокъсана територия, разделена на квартали или махали и намиращи се на сериозно разстояние една от друга. Освен дистанцията се наблюдава и разделяне на тези жилищни територии с производствени, нарушени или съществено важни национални комуникационни трасета на автомобилния и железопътния транспорт. Тези фактори възпрепятстват обвързаността на жилищните структури с централните територии на населените места, както и обособяването на компактни урбанистични единици, уточни при представянето проектантът арх. Светослав Спасов. Това е причината да бъдат приложени качествено нови принципи и практически подходи в устройственото планиране, които да отчитат новите условия в развитието на средата. Екипът е запазил като цяло селищата в южните склонове на Витоша и там се предвижда главно развитието на туризма. Предстои да се оформи окончателният вариант на Общия устройствен план по забележките, нанесени в протокола от днешното заседание.