След края на годината ще дишаме по-чист въздух

Проект въздухПерник ще работи за повищаване на качеството на въздуха на територията на общината. Администрацията стартира дейностите по проект, който ще донесе определени ползи за обществото – намаляване на вредното въздействие и предотвратяване настъпването на опасности и щети върху здравето на хората, животните, растенията, природните и културни ценности от негативното изменение в качеството на атмосферния въздух в резултат на различни дейности с източници на емисии. Това ще помогне да се създадат по-здравословни условия за живот на населението, което към 16 юни 2016г. по данни на ГРАО наброява 77 135 жители. Изпълнението на проекта ще продължи до 14.12.2018 г. Проектът се разработва с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР, Кохезионен фонд.