Електронен обмен на документи и в Ковачевци

КовачевциОбщина Ковачевци стана част от системата за електронен обмен на документи в държавната администрация. От месец март електронно се обменят документи с други администрации.
Преминаването към този начин на работа ще облекчи обслужването на гражданите и бизнеса, ще повиши и ефективността. С възможностите на новата система обменът на много видове документи между администрациите ще се извършва единствено по електронен път, чрез определен от Държавна агенция „Електронно управление“ технически протокол. Чрез деловодната система на Общината – „Акстър офис“, се дава възможност да се изпращат и получават документи по електронен път от други организации, посредством модула „Акстър Комуникатор“. Целта е административните органи да използват само системи за електронен документооборот, които изпълняват единен стандарт. До края на тази година, хартиеният обмен между административните структури трябва да бъде преустановен и администрациите следва да обменят документи единствено по електронен път.
Към днешна дата броят на администрациите, реални участници в електронния обмен на документи, е 210, от които 116 общини от общо 265.