Представят инвестиционните приоритети 2021-2027 за България

БрюкселЕвропейската комисия е доволна от видимите резултати от инвестициите и изключително стабилното ниво на управление на средствата от ЕС. Това стана ясно по време на конференция за европейските фондове, политиката на сближаване и целите и инвестиционните приоритети за България през следващия програмен период 2021-2027 г. България усвоява над средното за ЕС ниво средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Към момента възстановени плащания са 31% от общия бюджет, при средно ниво от 28% за ЕС. Благодарение на Европейския социален фонд и Фонда за подкрепа на най-нуждаещото се население над 600 000 души са намерили работа, включени са в обучения, получили са социални услуги, започнали са стажове, получават стипендии за подкрепа в училище, преодолели са дефицити при обученията. До момента са раздадени над 30 000 тона хранителни пакети. В следващите години усилията ще са насочени към преодоляване на диспропорциите в регионалното развитие на пазара на труда, интегрирането на маргинализираните групи и икономически неактивните хора, една от програмите е „Работа“ за заетост на дълготрайно безработни, която се изпълнява в 193 общини с висока безработица. С извеждането на близо 90% от децата от стария тип институции България е пример в провеждането на процеса за изграждане на нови, подкрепящи услуги за деца. Изпълнението на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ допринася за реформирането на политиките в областта на пазара на труда, социалното включване и образованието и допринасят за подобряване на социално-икономическото положение в страната. Положително е развитие на икономиката и пазара на труда в България, у нас безработицата е по-ниска от средната за ЕС. Всеки трети българин се е възползвал от проектите, финансирани със средства от Европейския социален фонд.