Важно за безопасността по пътищата в Перник

ПътекиОбластният управител представи два документа, касаещи повишаване на безопасността на движението по пътищата на територията на област Перник. Докладът за 2018 г. и План-програмата за 2019 г. бяха приети от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Председателят на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ Малина Крумова одобри представените от областния управител Годишен доклад за 2018 г. и План-програма за 2019 г. за повишаване на безопасността на движението по пътищата и намаляването на пътно-транспортния травматизъм на територията на област Перник. Докладът и план-програмата бяха разгледани през месец март на заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата. След обсъждането им документите бяха разработени по утвърдените образци на агенцията. В ежегодния доклад за изминалата година се дава оценка на дейностите, извършвани на областно и общинско ниво, във връзка с осигуряване безопасността на движението по пътищата и запазване живота и здравето на всички участници в него. Настоящата План-програма за 2019 г. е изготвена на основание Закона за движението по пътищата. В него са заложени конкретни мерки, които се базират на Националната стратегия за подобряване безопасността на движението в Република България за периода 2011 – 2020 г.; Областната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата в областта 2012-2020 г.; и фактологическата обстановка за област Перник. Одобрените документи са публикувани в сайта на Областната администрация, секция Областни съвети и комисии.