Водата в Студена надхвърли 10 000 000 куб.м.

ПРАЗЕН ЯЗОВИРОт ръководството на „Водоснабдяване и канализация“ ООД Перник уведомяват, че към момента водният обем на яз.Студена е 10 272 000 куб.м при капацитет 25 519 100куб.м.
Отчетени са : приток – 1474 л/сек. и разход – 260 л/сек.
Специалисти на „В и К” дружеството извършват ежедневни замервания и наблюдения на водния поток и язовирната стена, съгласно НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА И БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРНИТЕ СТЕНИ И НА СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ИМ СЪСТОЯНИЕ В сила от 31.01.2020 г.