Ставаме все по-бедни

бедност20.5% от жителите на пернишка област живеят под прага на бедност, над 46 на сто живеят в риск от бедност или
социално изключване. През 2015- та година линията на бедност общо за страната е 325 лева и 83 стотинки средномесечно на член на домакинство. Поляризацията на населението в региона по доход, измерен чрез съотношението на доходите между бедните и богатите слоеве на обществото показва, че най-бедните 20% от домакинствата имат 5.5 пъти по-нисък доход от най-богатите 20%. Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване напредъка на страната в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на общите индикатори е ежегодно провежданото Наблюдение на доходите и условията на живот. В общите показатели за оценка на бедността са включени и субективни индикатори, свързани с материални лишения. Използват се различни въпроси и показатели, като според тях 39% от населението на областта през изминалата година са живели в тежки материални лишения. Относителният дял на бедност при мъжете е 16.6%, а при жените – 24.5%. Разликата в равнищата на бедност по пол е 7.9 процентни пункта, при средно 3.8 пункта за страната. В сравнение с предходната година делът на бедност, както при мъжете така и при жените нараства съответно с 2.2 и 4.5 процентни пункта. През 2015- та година най- ниската линия на бедност е била в областите Кърджали и Пазарджик – съответно 189 и 216 лева