Приключва работата по проект за активно намаляване на безработицата в Перник

лого 2     ПРОЕКТлого

BG05M9OP001-1.003-1012
„Възможности                                                 за повече                                              сигурност“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Успешно приключва проект BG05M9OP001-1.003-1012 „Възможности за повече сигурност“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“

На 09.12.2017 г. успешно приключва проект № BG05M9OP001-1.003-01012 „Възможности за повече сигурност“, реализиран от фирма „Джем секюрити“ ЕООД по договор BG05M9OP001-1.003-1012-C01/10.08.2016 г. Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“, чрез схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“.

Проектът се реализира на територията на област Перник в продължение на 16 месеца.

Целевата група включва безработни и неактивни лица, в т.ч. приоритетно безработни и неактивни младежи на възраст до 29 години.

Реализираха се следните дейности:

  • Дейност 1. Организация и управление на проекта
  • Дейност 2. Информиране и публичност
  • Дейност 3. Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца
  • Дейност 4. Предоставяне на професионално обучение по част от професията 861010 „охранител“ по трета квалификационна степен на 20 лица от вече наетите по проекта
  • Дейност 5. Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места

В процеса на реализация на предвидените проектни дейности бяха постигнати поставените цели, а именно:

  • Активно подпомагане процеса на намаляване на безработицата в община Перник, чрез подобряване пригодността за заетост на безработни и неактивни лица и разкриване на нови 30 работни места в „Джем секюрити“ ЕООД.
  • Подобряване перспективите за устойчива заетост и подкрепа за безработни лица за активно поведение на пазара на труда, чрез наемане на работа и предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация по част от професията „охранител“ по трета квалификационна степен.
  • Подпомагане на най – застрашените от изключване от пазара на труда безработни и неактивни лица – младежи на възраст до 29 г., чрез повишаване на професионалната им квалификация и трудова реализация.

С успешното реализиране на проекта се подпомага изпълнението на целите на ОП „РЧР“ и на стратегията на ЕС „Европа 2020“ в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното изключване, чрез назначаването на безработни и неактивни лица и тяхната интеграция в обществото.

За контакти: „Джем секюрити“ ЕООД, гр. Перник, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 23, офис 803, тел: +359888813270, e-mail: djem_security_sod@abv.bg

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. „Джем секюрити“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МТСП.

                     Една посока – много възможности!

 –––– ––––– www.eufunds.bg ––––––––––––